آموزش آنلاین

نحوه محاسبه سود و زیان در فارکس

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی و تعریف معافیت های آن

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی وابسته به تعریف درآمد اتفاقی است. باب سوم قانون مالیات های مستقیم ( مالیات بر درآمد ) و در فصل ششم آن به مالیات بر درآمد اتفاقی اشاره شده است. منبعی که هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته و در آمارهای سالانه سازمان امور مالیاتی به عنوان وصولی های مالیاتی جایگاه قابل توجهی نداشته است. حتی کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض (درآمد اتفاقی) طبق ردیف ۶ ماده ۱۳ مندرج در فصل پنجم (موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (آیین نامه شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵) معاف از ارسال فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.

در مقاله پیش رو به بحث مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع ماده ۱۱۹ ق.م.م و ارتباط ماده مذکور به نحوه محاسبه سود و زیان در فارکس عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ ق.م.م ” به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد” پرداخته و ابهامی در رسیدگی و تشخیص مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی از این بابت طرح و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادی برای رفع ابهام ارایه می گردد. علاوه بر این در رابطه با مالیات هبه هم توضیحاتی ارائه می گردد.

تعریف درآمد اتفاقی

در تعریف درآمد اتفاقی باید بگوییم که مطابق ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی می باشد. به عنوان مثال اگر شخصی وجهی را به صورت بلاعوض به شخص دیگر هبه و یا مالی را در قبال عوضی نازل به دیگری واگذار نماید و یا شخصی در قرعه کشی خرید کالا جایزه ای نصیبش شود، شخص منتفع مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

علاوه بر این در تعریف درآمد اتفاقی لازم است بدانید که مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره 505/96/200 مورخ 24/2/1396 در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک، چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤيد وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات نحوه محاسبه سود و زیان در فارکس فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد.

درآمد مشمول مالیات اتفاقی

مطابق ماده ۱۲۰ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت است از:

صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، ارزش مال به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم تقویم و مشمول مالیات می شود، مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ ق.م.م برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ ق.م.م می باشد درآمد مشمول مالیات عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است. همچنین مطابق ماده ۶۳ ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملين به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

معافیت های مالیاتی درآمد اتفاقی

معافیت های مالیاتی در آمد اتفاقی مطابق ماده ۱۲۷ ق.م.م، موارد زیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود:

  1. کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها با نهاد های انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است. به عنوان مثال کمک های سازمان بهزیستی به افراد تحت پوشش.
  2. وجوه با کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود. به عنوان مثال کمک سازمان هلال احمر و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی به زلزله زدگان.
  3. جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید. مطابق تبصره ماده ۱۲۷ ق.م.م ضوابط اجرایی بند های الف و ب طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی

با نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی در خصوص اشخاص حقیقی نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم و در مورد اشخاص حقوقی نیز به استناد بخشنامه شماره 158/97/230 مورخ 24/11/1397 نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م می باشد.

وظایف مودیان مالیات بر درآمد اتفاقی

مطابق ماده ۱۲۳ ق.م.م، در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

مطابق ماده ۱۲۶ ق.م.م، صاحبان درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد اتفاقی مكلف اند هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ ق.م.م تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد(به غیر از منافع) تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل در آمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط است.

لازم است توجه داشته باشید که اشخاص نحوه محاسبه سود و زیان در فارکس حقیقی در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم، مكلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند و اشخاص حقیقی در مورد سایر موارد (به غیر از منافع) مكلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل در آمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. لیکن در خصوص اشخاص حقوقی به استناد تبصره ماده ۱۱۰ ق.م.م، اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسليم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند. معهذا اشخاص حقوقی مكلف اند در مورد تمامی منابع مالیاتی مربوط از جمله منافع موضوع ماده ۱۲۳ ق.م.م اظهارنامه واحد همراه با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و حسب مورد مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

ساده ترین روش های محاسبه نرخ سود بانکی تسهیلات و سپرده ها

ساده ترین روش برای محاسبه نرخ سود بانکی تسهیلات و سپرده ها، سود سپرده سرمایه گذاری چگونه محاسبه می شود؟ یا با چه فرمولی می‌توان سود سپرده بانکی را محاسبه کرد؟ در ادامه به ساده ترین روش ممکن نحوه محاسبه سود سپرده های بانکی را به شما آموزش می‌دهیم.

ساده ترین روش های محاسبه نرخ سود بانکی تسهیلات و سپرده ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا شاید این سوال در ذهن شما هم باشد که سود سپرده سرمایه گذاری چگونه محاسبه می شود؟ یا با چه فرمولی می‌توان سود سپرده بانکی را محاسبه کرد؟ در ادامه به ساده ترین روش ممکن نحوه محاسبه سود سپرده های بانکی را به شما آموزش می‌دهیم. اما توجه داشته باشید که سپرده کوتاه مدت با بلند مدت متفاوت است.

سپرده گذاری در بانک

برخی از این وجوه در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه و صرفا به منظور حفظ اصل پول به بانک سپرده می‌شوند و برخی به منظور افزایش ثروت از طریق مشارکت در قراردادهای مضاربه بانکی، سپرده‌گذاری شده و بانک و سپرده‌گذار در میزان سود عایدی شریک خواهند بود.

درصد مشارکت مالی سپرده‌گذار و نیز مدت این سپرده‌گذاری، در تعیین سود حاصله اثر مستقیم دارد. افراد می‌توانند وجوه نقد خود را جهت بهره‌مندی از قراردادهای مضاربه‌ای در دو قالب کوتاه‌مدت (روزشمار) و بلندمدت در بانک به امانت بسپارند.

ازآنجاکه نرخ‌های مصوب بانک مرکزی جهت سود ارائه‌شده از سوی بانک‌ها به صورت درصد در نظر گرفته می‌شود و نه عدد مشخصی؛ نحوه محاسبه سود سپرده‌ها کمی متفاوت از آن چیزی است که تصور می‌کنید.

فرمول محاسبه سود بانکی

فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های روزشمار (کوتاه‌مدت)

سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت (روزشمار) بر اساس مبلغ سپرده در طول ۱ ماه محاسبه می‌شود بطوری که عوامل تأثیرگذار بر مبلغ نهایی سود سپرده کوتاه‌مدت؛ مبلغ سپرده و تعداد روزهای یک ماه و نرخ مصوب شده سود نحوه محاسبه سود و زیان در فارکس سپرده خواهد بود.

با این توضیحات فرمول محاسبه سود بانکی در سپرده‌هایی از نوع کوتاه‌مدت (روزشمار) به صورت زیر است:

(مدت به روز) × (نرخ سود) × (مبلغ سپرده‌گذاری) ÷ ۳۶۵ روز سال= سود سپرده‌

مثال: فرض کنید مبلغ سپرده‌گذاری‌ شده نحوه محاسبه سود و زیان در فارکس در حساب کوتاه‌مدت معادل ۱۰ میلیون تومان باشد و نرخ سود روزشمار مصوب این حساب ۱۵% است.

چنانچه این ۱۰ میلیون تومان کمترین میزان مانده روزانه در حساب سپرده باشد، همین عدد در پایان ۳۰ روز برای ماه سی روزه و ۳۱ روز برای ماه سی و یک روزه ضرب خواهد شد و عدد نهایی که معادل ۳۰۰ میلیون یا ۳۱۰ میلیون است در عدد ۱۵% که نرخ سود مصوب بانکی است؛ ضرب خواهد شد.

عدد حاصل از این محاسبه معادل ۴۵ میلیون است که آن را بر ۳۶۵ روز سال تقسیم نموده و عدد نهایی که ۱۲۳۰۰۰ است معادل سود یک ماه ۳۰ روزه با نرخ سود مصوب ۱۵% خواهد بود.

عدد ۴۶۵ میلیون ریال را نیز تقسیم بر ۳۶۵ نموده و مبلغ ۱۲۷٫۳۹۷ به دست خواهد آمده که این عدد معادل سود یک ماه ۳۱ روزه با نرخ سود مصوب ۱۵% خواهد بود.

۳۰ × %۱۵ × ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ÷ ۳۶۵= ۱۲۳٫۰۰۰

۳۱ × %۱۵ × ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ÷ ۳۶۵= ۱۲۷٫۳۹۷

فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت (یک ساله)

فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت (یک ساله)

سپرده‌هایی که بر اساس قرارداد برای بیش از ۱ سال در بانک سپرده‌گذاری می‌شوند در شمار سپرده‌های بلندمدت هستند.

فرمول محاسبه سود سپرده‌های بلندمدت متفاوت با فرمول محاسبه سود بانکی سپرده‌های کوتاه‌مدت یا روزشمار است.

در قراردادهای منعقده سپرده‌های بلندمدت؛ ابتدا نحوه محاسبه سود و زیان در فارکس بر اساس فرمول محاسبه سود بانکی، سود سپرده برای یک سال محاسبه می‌شود و سپس مبلغ نهایی تقسیم بر عدد ۱۲ می‌شود. عدد ۱۲ مربوط به ۱۲ ماه سال است که مبلغ سود ماهیانه از طریق این فرمول محاسبه می‌گردد.

نرخ سود × مبلغ سپرده = سود سپرده یک ساله

سود سپرده یک ساله ÷ ۱۲= سود سپرده ماهانه

مثال:

فرض کنید مبلغ ۱۰ میلیون تومان در قالب سپرده بلند‌مدت نزد بانک سپرده‌اید؛ و نرخ سود مصوب بانکی برای این سپرده معادل ۱۵%‌ است. حاصل‌ضرب این دو عدد در یکدیگر عددی معادل ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ است؛ این مبلغ سود سالانه سپرده یک ساله است.

برای به دست آوردن سود ماهانه کافی است این عدد را بر ۱۲ تقسیم نموده و عدد نهایی که معادل ۱۲۵٫۰۰۰ تومان است؛ سود ماهانه سپرده بلندمدت یک ساله خواهد بود.

%۱۵ × ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ÷ ۱۲= ۱۲۵٫۰۰۰

روش های محاسبه سود بانکی

روش های محاسبه سود بانکی

1- فرمول محاسبه سود بانکی باید به سه فاکتور توجه شود: مبلغ سپرده، نرخ سود مصوب، نوع سپرده (بلندمدت یا کوتاه‌مدت روزشمار). در صورت وارد نمودن اطلاعات فوق در فرمول محاسبه سود بانکی می‌توان به راحتی به مبلغ دقیق سود بانکی سپرده‌های مختلف دست یافت.

2- با به‌روز شدن امکانات و خدمات بانکی، سایت‌ها و برنامه‌های نرم‌افزاری بانک‌ها اقدام به تهیه بخش‌هایی جهت محاسبه سود بانکی نموده‌اند. در این برنامه‌ها چند فیلد برای وارد نمودن اطلاعات مختلف در نظر گرفته شده که در این فیلدها می‌توان مبالغ متنوعی را وارد نمود یا نرخ‌های مختلف مصوب برای سود بانکی به صورت پیش‌فرض در نظر گرفت..

چند مثال برای فرمول محاسبه سود بانکی

محاسبه سود بانکی با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و سود مصوب ۲۰%؛ سود روزانه: ۵۴۷۹ تومان، سود ماهانه: ۱۶۴٫۳۸۳ تومان، سود سه ماه: ۴۹۳٫۱۵۰ تومان، سود شش ماه: ۹۸۶٫۳۰۱ تومان، سود نه ماه: ۱٫۱۰۹٫۵۸۹ و سود یک سال: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان است.

محاسبه سود بانکی با مبلغ ۲۰ میلیون تومان و سود مصوب ۱۵%: سود روزانه: ۸٫۲۱۹ تومان، سود ماهانه: ۲۴۶٫۵۷۵ تومان، سود سه ماه: ۷۳۹٫۷۳۶ تومان، سود شش ماه: ۱٫۴۷۹٫۴۵۲ تومان، سود نه ماه: ۲٫۲۱۹٫۱۷۸ و سود یک سال: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا