فاركس پرشين

شاخص توان وابسته


بیشترین بازدهی روز به گروه‌های لاستیک و پلاستیک، وسایل ارتباطی و حمل‌ونقل تعلق گرفت و خودرو، لیزینگ و قند و شکر سه گروه با بیشترین بازدهی منفی در بازار شاخص توان وابسته بودند.
بیشترین ارزش معاملات در نماد‌های «خگستر»، «خودرو» و «شپنا» به ثبت رسید و نماد‌های «فارس»، «فولاد» و «فملی» بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص دادند.
بیشترین بازدهی روز به نمادهای «تپمپی»، «تکنو» و «تلیسه» تعلق گرفت و نماد‌های «سبزوا»، «ورنا» شاخص توان وابسته و«مفاخر» بیشترین بازدهی منفی روزانه را به خود اختصاص دادند.
بیشترین قدرت خرید حقیقی در نماد‌های «ولپارس»، «سپیدار» و «سیتا» و بیشترین قدرت خرید حقوقی در نمادهای «وپارس»شاخص توان وابسته ، «شبهرن» و«بپاس» بود.

شاخص توان وابسته

با گسترش فرآیند جهانی شدن ، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر می پذیرند . این واقعیت می تواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی در شکل گیری انتقال اطلاعات میان بازارهای مالی وجود دارد . عوامل زیادی در شکل گیری انتقال اطلاعات وسرایت تلاطم میان شاخص های مالی موثر بوده که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی کشورها هستند . در این میان ، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند ، می تواند بسیاری از متغیرهای کلان اقتصاد ، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد . در تحقیق حاضر ، به بررسی سرایت تلاطم بازدهی قیمت نقدی نفت برنت دریای شمال بر بازدهی شاخص کل و صنایع وابسته به شاخص توان وابسته نفت در بازار بورس اوراق بهادار ایران و آمریکا با استفاده از سه مدل GARCHچندمتغیره در بازه زمانی 1394-1387 پرداخته شده است . داده های بکارگرفته شده هفتگی بوده و مدل های بکاررفته VEC ، BEKK و CCC بوده شاخص توان وابسته اند که بیشتر در مطالعات و پژوهش های مالی مورد استفاده قرار گرفته و دارای پایه های نظری قوی می باشند . در این پژوهش پس از تبدیل ماهیت داده ها از حالت ساده به حالت لگاریتمی و محاسبه نرخ رشد هر یک از داده ها به بررسی مانایی آنها پرداخته تا پس از رفع نامانایی و تخمین وقفه بهینه در داده ها ، بهترین مدل با توجه به معیارهای مورد استفاده در اقتصاد سنجی انتخاب گردد . در پایان با مقایسه نتایج مدل های گارچ چندمتغیره به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تخمین مدل بهینه پرداخته شده است که این نتایج حاکی از سرایت تلاطم از بازار نفت به شاخص کل S&P500آمریکا و شاخص صنایع وابسته به نفت در آمریکا می باشد . در این خصوص سرریز تلاطم از بازده قیمت نفت برنت بر شاخص کل و صنایع وابسته در ایران از دید کوتاه مدت در دوره زمانی مورد بررسی مشاهده نشد . همچنین سرایت تلاطم از شاخص کل آمریکا به شاخص کل شاخص توان وابسته بورس اوراق بهادار تهران نیز در این دوره زمانی مشاهده نشد .

With the expansion of globalization, not only financial markets in developed countries but also developing countries as well as of each financial markets affected. This fact could indicate that a relationship exists an equilibrium in the formation of data transfer between financial markets Many factors in formation of information transfer and volatility spillover between Financial indexes is شاخص توان وابسته effective , so some of these factors are internal and the other part are originated from variables outside of the domestic economy countries. In between World oil prices as an exogenous variable power can affect many macroeconomic variables such as stock price index . In this study, “volatility spillover of Return of Brent oil spot price on return of financial and related industries to Oil indexes in Iran and United State America by using models of Multivariate GARCH between 1387-1394” have been investigated . Data applied are weekly and models applied are VEC , BEKK and CCC that used in Financial studies and research and have a strong theoretical base . In this research , after convert the simple mode to logarithmic nature and calculate the growth rate شاخص توان وابسته of each data , stationary of them has been investigated then after remove non-stationary and estimate optimum lags , select the best of model according to criteria used in Econometrics . In the end , with comparison between results of multivariate GARCH models , results of estimate of optimal model have been analyzed. These results show that volatility of Brent oil spot price index spillovers S&P500 and related industries to Oil indexes in USA . So it does not show volatility of Brent oil spot price index spillover TEPIX and related industries to Oil indexes in IRAN in the period under study . also , it was not observed volatility of spillover from S&P500 index to TEPIX in this period of time .Keywords : Return , Volatility spillover , Multivariate GARCH Models : VEC , BEKK , CCC

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا